วัชระร้องนายกฯสอบอบจ.ลำพูนส่อโกงฉวยโอกาสช่วงโควิด-19ระบาดซื้อของห่วยแตกแจกชาวบ้าน!

(22เม.ย.63)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบเรื่องที่ส่อทุจริตการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มเสี่ยง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ราคาชุดละ 590 บาท

โดยนายวัชระ ได้นำหลักฐานประกอบด้วยรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตามโครงการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8/2563(Cloud Conference) วันที่ 31 มีนาคม 2563 1 ชุด
บันทึกตกลงซื้อขายเลขที่ 53/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1 ชุด ภาพถ่าย วัสดุ จำนวน 13 รายการ เพื่อจัดนำชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) ตามโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน 1 ชุด และสำเนาบัญชีรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 ของอบจ. ลำพูน จำนวน 1 แผ่น

นายวัชระ กล่าวว่า ขณะนี้โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดสร้างความทุกข์เข็ญให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้กำชับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเรื่องนี้อย่างโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตเด็ดขาด แต่ปรากฎว่าประชาชนชาว จ.ลำพูนได้ร้องเรียนกับตนว่าการจัดซื้อของแจกผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไปของอบจ.ลำพูน ด้อยคุณภาพ และอาจมีราคาสูงเกินจริงกว่าท้องตลาด ส่อทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวมีจำนวน 13 รายการ ติดสติ๊กเกอร์ว่า “อบจ.ลำพูน ดูแลคนในครอบครัว”31 มีนาคม 2563 และอบจ.ลำพูนได้ทำบันทึกตารางซื้อขาย เลขที่ 53/2563 เพื่อซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) ตามโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 590 บาท รวมงบประมาณ 16,343,000 บาท และได้เบิกเงินปรากฎข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบของที่ อบจ. จ.ลำพูนแจกแล้วปรากฏว่าของไม่ได้คุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดมือ แก้วพลาสติก ผ้าปิดจมูก เป็นต้น ส่อว่าไม่คุ้มราคากับวัสดุที่จัดซื้อ และอบจ.ลำพูนได้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ 17,174,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทุจริตอย่างเด็ดขาด อย่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการทุจริตโดยอ้างโควิด-19บนความทุกข์ยากของประชาชนอีกต่อไป

Related posts