“อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19” กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวง พม. ยกระดับการฝึกอาชีพใหม่ หลังโควิด-19

“อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19” กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวง พม. ยกระดับการฝึกอาชีพใหม่ หลังโควิด-19

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ(อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19)

โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด ประชุมฯ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนทั่วไป รวมทั้งคนตกงาน คนว่างงาน และนักเรียน นักศึกษาที่เรียนจบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้อง Convention ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก


รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งกับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ในทุกจังหวัด มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งเพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอิสระ และการทำงานในภาคเกษตรกรรม การที่กระทรวงมาทำงานร่วมกันย่อมเกิดผลดีต่อประชาชน “ณ เวลานี้การดูแลประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เราต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ และแก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้”


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ(อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19) เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้วยมิติการทำงานใหม่กับหน่วยงานภาครัฐ 9 กระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อสร้างทุนมนุษย์สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการแนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการติดตามความคืบหน้าในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับความเข้มข้นของการทำงาน เพราะปัญหาของประชาชนรอไม่ได้ และต่อจากนี้ จะขับเคลื่อนงานต่อในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะแนะนำโครงการต่างๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพใหม่ ด้วยการจัดทำมาตรการสร้างงานและจ้างงานเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการหางานทำไม่ได้และตกงาน เตรียมความพร้อมในการปรับทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งการสร้างทักษะอาชีพใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายขึ้น

Related posts