กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการและประชาชน วางพวงมาลา ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการอุโมงค์ผันน้ำ “ลำพะยังภูมิพัฒน์” อำเภอเขาวง โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ-อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้น ผวจ.กาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา คิดหาเหตุและผล เพื่อสร้างความพอประมาณ และภูมิคุ้มกันบนฐานความรู้คู่คุณธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ปวงพสกนิกร ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ และสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

Related posts