ลำปาง-มทบ.32 ตรวจเยี่ยมทหารพันธุ์ดีหลังปลดประจำการ สร้างคน ให้กลับไปสร้างชุมชน (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 ตรวจเยี่ยมทหารพันธุ์ดีหลังปลดประจำการ สร้างคน ให้กลับไปสร้างชุมชน ทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี การสร้างคน ให้กลับไปสร้างชุมชน คือผลสัมฤทธิ์ของการผลิตทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่ ส่งต่อแบ่งปันและขยายผล ให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย เกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกับเกษตรอำเภอเกาะคา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารพันธุ์ดีหลังปลดประจำการ คือ นายปริญญา ทานุชิต ซึ่งเป็นทหารกองประจำการฯ ผลัดที่ 1/62 สังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี แล้วนำความรู้จากที่เข้าร่วมโครงการระหว่างประจำการมาต่อยอดเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นรูปธรรม บนพื้นที่ของครอบครัว 8 ไร่ 2 งาน จนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง ยิ่งเห็นการเติบโตจนสามารถเก็บผลผลิตได้ยิ่งภูมิใจ

และพร้อมที่จะแบ่งปันและขยายผลต่อชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่าย และเกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ต่อจากนั้น คณะเดินทางพบปะและตรวจเยี่ยมเครือข่ายทหารพันธุ์ดีอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรดอยฮาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มีสมาชิกจำนวน 30 ครัวเรือน ที่ทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคบนที่ดินของตนและเหลือก็แบ่งปัน จนเพียงพอที่จำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนใจองค์ความรู้ของโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี จึงเป็นกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการฯ โดยพร้อมเพิ่มพื้นที่การปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงให้กลุ่มมากยิ่งขึ้น 2. กลุ่มเครือข่าย นายปรีชา กาวิชัย จำนวน 12 ครัวเรือน ที่ดำเนินการเกษตรปลอดภัยเพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน เก็บผลผลิตขายได้หน้าสวนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4000 บาท/เดือน ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กล่าวอย่างมีความสุขว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมโครงการนั้น สามารถสร้างคน ให้กลับไปสร้างชุมชน โดยทหารกองประจำการหลังปลดฯ ณ พื้นที่ตนเองและขยายแนวคิดสู่ชุมชน จำนวน 14 คน ใน 9 อำเภอ, มีเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 42 ครัวเรือน และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดสารเคมี รองรับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้วยกระบวนการ learning by doing ในปี 2564 (มกราคม – เมษายน 64 เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19) มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งนักเรียน กลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,082 คน, มียอดผลผลิตที่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลและค่าประกอบเลี้ยงของหน่วย และจำหน่ายรอบชุมชนในราคาถูก คิดเป็น 7,130 กิโลกรัม โดยโครงการฯทำให้เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถส่งต่อองค์ความรู้ในการดำเนินการด้านเกษตรปลอดภัยให้ประชาชนผ่านทหารพันธุ์ดีของหน่วยที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินการได้สืบต่อไป

#ทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี #เศรษฐกิจพอเพียง

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts