ส.ว. จับกระแสวัยรุ่นชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดเวทีร้องแรปสด งานสัมมนา “การสร้างเสริมความรู้ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ในสถานศึกษา”

ส.ว. จับกระแสวัยรุ่นชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดเวทีร้องแรปสด งานสัมมนา “การสร้างเสริมความรู้ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ในสถานศึกษา”

 


เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องสัมมนา บี ๑-๒ สัปปายะสภาสถาน กรุงเทพฯ นายกา พล เลิศเกียรติดารง สมาชิกวุฒิสภาและประธานอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวว่า ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา” ให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคล ผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในระบอบการปกครองแบบนี้ พร้อมทั้งเปิดกว้างรับฟังมุมมองความ คิดเห็นเยาวชนและประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างล้นหลามมากกว่า ๑๖๐ คน
ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว เปิดการสัมมนาและให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อหัวข้อการสัมมนา โดยมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิก วุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นผู้ กล่าวรายงาน


จากนั้นปาฐกถาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ และร่วมอภิปรายเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “เดินหน้าสร้างประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้บริบทการศึกษาของไทยกับคณะวิทยากร ได้แก่ (๑) นายเสรี สุวรรณ ภานนท์ (๒) ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล (๓) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ (๕) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ผู้ดาเนินการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น โฆษกและอนุกรรมาธิการ ด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และผู้ช่วย ศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์


ยิ่งไปกว่านั้น จุดเรียกเสียงฮือฮาภายในงานคือการมอบรางวัลและสีสันการแสดงโชว์เพลงแรปแบบ สด ๆ ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมและอุดมศึกษา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผู้ชนะการประกวดแรป ๓ อันดับแรก ได้แก่ (๑) ทีม ชนะเลิศ คือ ทีม BRR VOICE A โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ Link : https://youtu.be/OsfD0va-6TY (๒)ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ ทีม BRR VOICE Bโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ Link : https://youtu.be/dkRaz_BrZHc และ (๓) ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง คือ ทีมวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. Link : https://youtu.be/ChbpyRi-gFA เสริมด้วยบทเพลงจากคณะนักเรียนโรงเรียนเบญจมราช รังสฤษดิ์ ฉะเชิงเทรา ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อเป็นรูปสีธงชาติไทย ร่วมยืนร้องเพลงอย่างพร้อมเพรียงและ

ไพเราะ ๔ บทเพลง ได้แก่ เพลงรักเธอประเทศไทย เพลงกษัตริย์แห่งประชาธิปไตย เพลงบ้านเกิดเมือง นอน และปิดท้ายด้วยเพลงรักกันไว้เถิด
อนึ่ง คณะผู้จัดสัมมนาได้ชักชวนผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามการรับรู้ของประชาชนเพื่อสร้างฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนที่มีต่อระบอบการปกครองดังกล่าว ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/D8ZXcWf3YiMFvY7J8

Related posts