นานมีบุ๊คส์ สร้างบุญกุศล สร้างคน ผ่านการศึกษา

นานมีบุ๊คส์ สร้างบุญกุศล สร้างคน ผ่านการศึกษา

 


วันนี้ 27 พ.ค.65 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลาเขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธาน พิธีส่งมอบหนังสือบริจาค จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒


ที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี ในการ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคม เขต 2 * อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ลายมือสวยยกชั้น ฝากทุกคนๆได้ช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมอ่านแก่ประชากรวัยเรียนได้ เกิดความต้องการอยากอ่าน และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


การอ่านและการเรียนรู้” โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านช่องทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 12,350,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้รับบริจาคหนังสือ จำนวน 10 ชุด มูลค่าชุดละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 50,000 บาท โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับบริจาคหนังสือ จำนวน 10 โรง คือ
1. รักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง (เพียนประชาอุปถัมภ์) , 2.วัดควนเนียง , 3.ชุมชนบ้านน้ำน้อย, 4.บ้านหนองนายขุ้ย 4.บ้านหนองนายขุ้ย, 5.บ้านบางแฟบ ,6.ชุมชนบ้านโคกค่าย, 7.วัดทุ่งคา, 8.บ้านท่ามะปราง


9.วัดเนินพิชัย และ 10.บ้านโคกพยอม เพื่อจะได้ นำจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่าน การเขียน สร้างจินตนาการ ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือว่ามีผลต่อพัฒนาการของผู้อ่าน โดยเฉพาะเด็กๆถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งได้รับการส่งเสริม ให้รู้จักหนังสือและการอ่านเร็วเท่าไหร่ เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่ดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้เร็วยิ่งขึ้น เพิ่มคิด เพิ่มจินตนาการ จึงได้คิดจุดเน้นในการบริหารการจัดการศึกษาของ สพป.สงขลา เขต 2

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
/////////////////////////////////////

Related posts