ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลงานประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, เหล่าทัพ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการประเมินผลงานของ ร้อยโท ไกรสรวง พุ่มใจดี ผู้เข้าประกวด ประเภท ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ณ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประกวด ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ หมู่บ้านนอกหน่วยทหารหรือตำรวจ

ซึ่งสนับสนุนโดยกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี การจัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ประชาชนชาวไทย และเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว v.13/รายงาน

Related posts