สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปีงบประมาณ 2565

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนเทศบาล 10 โดยมีนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมสังเกตุการณ์ มีหน่วยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลเมืองสระบุรีเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี มูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสระบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระบุรี ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 10


ทางด้านนายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีได่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนจึงได้จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยและสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัยโดยต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในกรณีนี้เทศบาลได้ขาดซ้อมแผนป้องกันมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19


ในการนี้เทศบาลเมืองสระบุรีจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญการใช้เครื่องมือและและอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการประสานงานในการบูรณาการร่วมหน่วยงานใกล้เคียงเป็นการเตรียมพร้อมของบุคลากรของหน่วยตลอดจนเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย.

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts