ศรีราชา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอศรีราชา ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของ “การรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”


วันที่ 24 มิ.ย.65 นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา รักษาการแทนนายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอศรีราชา ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอำเภอศรีราชา เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชา ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จ.ชลบุรี


ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีการเดินขบวนพาเหรดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน โรงเรียนในพื้นที่ศรีราชา โดยเริ่มต้นจาก เทศบาลเมืองศรีราชา ถึงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จากนั้นมีการร่วมกันกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด การแสดงโชว์ To Be Number One ของโรงเรียนทุ่งสุขลากรุงไทยอนุเคราะห์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน


สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง จึงได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ” โดยในด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติด และขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ในส่วนของการป้องกันจะเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติด โดยใช้วิธีการทางสาธารณสุข แทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts