ก.แรงงาน ผนึกกำลัง ตรวจสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ก.แรงงาน ผนึกกำลัง ตรวจสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทย และในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปยัง บริษัท เค.พี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด

ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการประเภทตกแต่งและการเคลือบโลหะ ตั้งอยู่เลขที่ 99/92-93 หมู่ที่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีแรงงานต่างด้าวในระบบ จำนวน 181 คน การตรวจสถานประกอบกิจการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการได้รับทราบถึงการดูแลและปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ได้แก่ การคุ้มครองแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงาน การบังคับใช้กฎหมาย โดยการตรวจสอบและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าโดยเมืองโดยผิดกฎหมาย การตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงาน ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น

สำหรับการตรวจบูรณาการในครั้งนี้ได้เน้นการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ การตรวจบูรณาการดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Road Show) ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการอีกด้วย

Related posts