สงขลา-โรงเรียนนี้ ดี จริง พาเด็กปลูกผักเลี้ยงสัตว์ เสริมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา มีงาน มีรายได้

สงขลา-โรงเรียนนี้ ดี จริง พาเด็กปลูกผักเลี้ยงสัตว์ เสริมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา มีงาน มีรายได้

ที่ ร.ร.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ประเมิน รอง ผอ.สถานศึกษาฯ และเข้าเยี่ยมการดำเนินการการพัฒนาการศึกษาของ รร. ที่มีนางนารี แก้วเรือง ผอ.รร.ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมทักษะอาชีพ ด้านการเกษตรโดย รร.ใช้พื้นที่ 3 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ ปลูกพืชหลากหลาย ที่ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ มีอาหารที่ได้รับประทานครบทุกหมู่ถูกหลักโภชนาการ ที่สำคัญ สร้างความสุขในการเรียนรู้ที่ครบวงจร การปลูกพืชที่ปลอดสารพิษ อาทิ กะหล่ำปลี ผักบุ้ง มะเขือ ฝักทอง ฝักเขียว กล้วย ผักริมรั้ว ด้านการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ ไข่ เลี้ยงปลา โดย รร.ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งหน่วยงานจากสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และหน่วยงานอื่นๆเป็นอย่างดี


ผลผลิตเหล่านี้ ทาง รร.ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตั้งแต่ปรับผืนดิน เลือกพันธุ์พืช เลือกชนิดสัตว์ที่จะเรียนรู้ เพื่อให้ให้เกิดการเรียนจริงจัง การบำรุง รักษา การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ การเก็บรักษา การใช้ผลผลิตเพื่อประโยชน์ที่ ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน อาหารที่เลือกที่จะปลูก เลือกที่จะทาน เลือกที่จะปรุง เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี มีสติปัญญาที่จะเรียนรู้ และการสร้างการตลาด เพื่อรายได้ สร้างเศรษฐกิจ การเผยแพร่สู่ชุมชน สาธารณชนได้รับรู้ กิจกรรมของนักเรียน ครู ของโรงเรียน


นางนารี กล่าวว่า รร.แห่งนี้ ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และจากการใช้พื้นที่ 3 ไร่เป็นห้องเรียนในรูปแบบ ActiveLearning เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง สู่การลงมือทำ เกิดผลประโยชน์ เป็นการ การคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนชอบมา รร.เพื่อเรียนรู้ ส่งผลให้ นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
อย่างไรก็ตาม รร.แห่งนี้ ยังเป็น ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ อาชีพเป็นอย่างดี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts