เพชรบูรณ์-ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

เพชรบูรณ์-ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยมีนายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์ ในฐานะเลขานุการนำคณะอนุกรรมการ หน่วยงานราชการ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-20 กันยายน 2565 จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา จ.พิษณุโลก

และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก จำนวน 6 คดี คดีเปรียบเทียบปรับ 38 คดี ผลการปลูกและฟื้นฟูป่าท้องที่ จ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 220 ไร่ ในพื้นที่ ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จำนวน 120 ไร่และ ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 100 ไร่ สรุปผลการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผ่อนผันให้หน่วยงานราชการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กรณี มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้หน่วยงานที่ยื่นคำขอส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน


เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ความเดือดร้อนของหมู่บ้านทหารผ่านศึก อำเภอเขาค้อ กรณีมีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สั่งห้ามราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินไม่ให้ดำเนินการในพื้นที่ และแอบอ้างการดำเนินการตามนโยบาย คทช.ทางอำเภอเขาค้อได้เข้าตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้มีการดำเนินคดีและจณะนี้พนักงานสอบสวนส่งฟ้องดำเนินคดีอยู่และจะรายงานผลการดำเนินคดีในการประชุมครั้งถัดไป
ส่วนเรื่องการบังคับคดีกรณีคดีถึงที่สุด ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยและบริวาร ออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้มีคำพิพากษาให้รื้อถอนพืชผลอาสิน

และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ออกจากพื้นที่จะมีการดำเนินการบังคับใช้มาตรา 25 ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พิจารณาลงนาม ในเรื่องดังกล่าวที่ประชุม รับทราบ และขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก มีหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนการบังคับใช้มาตรา 25 ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ เพื่อแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts