สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่ จชต.พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่ จชต.พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวานนี้ ( 21 กันยายน 2565 ) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 44 ราย และปี 2564 จำนวน 44 ราย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ข้าราชการ บุคลากร ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับผู้ที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 82 ราย คัดเลือกจากจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่า กลุ่มข้าราชการ ระดับผู้ปฏิบัติ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ กลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สื่อมวลชน หรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ และกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้มอบเข็มรางวัลพระราชทาน และพระราชทานเกียรติบัตแก่นักเรียน ในโครงการสนองแนวพระราชดำริ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 รายอีกด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชดำริชื่นชมข้าราชการและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร และเข็มรางวัลพระราชทานว่า เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุงสังคมส่วนรวม ส่งผลให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ตามบทบาทและภารกิจ คำว่า มีผลงานดีเด่น หมายถึงความตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อช่วยขจัดทุกข์ สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ส่วนรวม ไม่ใช่ปฏิบัติงานเพื่อความดีเด่นของตนเองในเชิงแข่งขัน นอกจากนี้สำหรับพลังเยาวชนคลื่นลูกใหม่ หลายคนมีศักยภาพในการถักทออนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเจริญ ผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนใช้พลังความสามารถในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สุขของพื้นที่

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ศอ.บต.ดำเนินงาน และความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ ในโครงการเก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรก โครงการสิริเวชยาน นวัตกรรมบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”

ทั้งนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ถวายรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชดำริ อาทิ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่ ขณะนี้ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปีละประมาณ 500 ล้านบาท ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด – 6 ปี จำนวน 46,000 ราย, การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ณ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยขณะนี้สำนักชลประทานที่ 17 ในการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคาร ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส เพื่อให้ราษฎรชุมชนบ้านบูเก๊ะซายี ต.แม่หวาด จำนวน 20 ครัวเรือน ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังได้วางระบบท่อส่งน้ำ จากฝายบ้านกือแด เพื่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านปาโจแมเราะ เพื่อการอุปโภค–บริโภค แก่นักเรียน ครู และราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด จำนวน 20 ครัวเรือน ได้ใช้อย่างเพียงพออีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts