ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูน คุมเข้ม ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ลำพูน – จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)

วันนี้(20 ต.ค. 65) ระหว่างเวลา 09:30 นาฬิกา ถึง 12:00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ, นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะฯ ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)และประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน, นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด คือ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ใน 4 ประเด็น ได้แก่ เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ และ เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดลำพูนมีขนาดพื้นที่ มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ โดยมีขนาด 2,815,675 ไร่ มีเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 58 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง(ทม.) จำนวน 1 แห่ง เทศบาลตำบล(ทต.) จำนวน 39 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จำนวน 17 แห่ง มีประชากร มีจำนวน 399,816 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 332,838 คน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 290,702 คน คิดเป็นร้อยละ 87.34

จังหวัดลำพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และสถานประกอบการนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 2,736 แห่ง และมีจำนวนแรงงานกว่า 75,832 คน โดยมีแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในระบบจำนวน 13,504 คน มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จำนวน 51 แห่ง ศูนย์ต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ต้นแบบระดับอำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง และหมู่บ้านไม่ขายเสียงจำนวน 75 หมู่บ้าน โดย ศส.ปชต. ทุกแห่ง มีกรรมการ ศส.ปชต. ครบทุกหมู่บ้าน การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งระดับชาติ จังหวัดลำพูนครองแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 13 สมัย ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จำนวน 8 ครั้ง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) จำนวน 3 ครั้ง และการออกเสียงประชามติ จำนวน 2 ครั้ง

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts