สพป.สงขลา 2 น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการ จุดเน้น ทักษะอาชีพอย่างมืออาชีพ สู่ผู้เรียน ตามชอบ

สพป.สงขลา 2 น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการ จุดเน้น ทักษะอาชีพอย่างมืออาชีพ สู่ผู้เรียน ตามชอบ

สพป.สงขลา 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการ จุดเน้น ทักษะอาชีพอย่างมืออาชีพ สู่ผู้เรียน ตามชอบ นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป. สงขลา เขต 2 กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอแก่ประชากรวัยเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น้อมนำ ตามรอยพระราชา ของในหวงรัชกาลที่ 9 บูรณาการ กับจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 ว่า สถานศึกษาน้อมนำจัดหลักสูตร กิจกรรม การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โคกหนองนา จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (1โรงเรียน 1 กิจกรรม 1 ทักษะอาชีพ ) สู่แนวทางการบริหารจัดการศึกษา

เพื่อนำองค์ความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานได้จริง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ ด้านอาชีพ พัฒนาตัวเองเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาครูและนักเรียน สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการซึ่งได้การเรียนรู้ มีประสบการณ์ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เป็น อาชีพ มีรายได้ ต่อยอดพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อย่างหลากหลาย อาทิ การต่อยอดพหุปัญญาของนักเรียนสู่เส้นทางอาชีพ การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากร ชุมชน องค์กร ทั้งในและนอกร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมเติมต่อทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning อย่างแท้จริง

อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงแล้วเกิดการต่อยอดทางอาชีพให้กับนักเรียนได้ อาทิ Active learning , Coding กับทักษะอาชีพ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีความแตกต่างของผู้เรียนตามศักยภาพ ตามบริบทของพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมสถานศึกษาร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการ ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนต่อยอดทักษะอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความมั่งคั่งใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts