เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

เพชรบูรณ์-จัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และกิจกรรม “Kick Off จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%” พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ร่วมกิจกรรม

 

นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “Kick Off รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100 %”

 

โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ในวันนี้ ยังมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี2565 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อการกู้ชีพกู้ภัยหรือซ้อมแผนตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ การแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 

ซึ่งในโอกาสนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดมีการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ให้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทุกคน

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts