กลุ่มอนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง ชาวบ้านเฮรอมานานตั้งแต่พายุปาบึก

กลุ่มอนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง ชาวบ้านเฮรอมานานตั้งแต่พายุปาบึก


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน โดยมี วิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มคัดค้าน กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง กลุ่ม Beach for life เพื่อหาข้อสรุปในการก่อสร้าง หลังจากที่หยุดการก่อสร้างมาแล้วปีเศษ เนื่องจากถูกชาวบ้านบางส่วนคัดค้าน


สืบเนื่องจาก อบต.แม่รำพึง ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่คลองบางสะพานถึงคลองแม่รำภึง ความยาว 4,500 เมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นระยะเวลานาน เมื่อปลายปี 2561 ขณะที่มีพายุปาปึกกัดเซาะตลิ่งอย่างรุนแรง ต่อมากรมโยธาธิการได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ความยาว 966 เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 306/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 วงเงิน 79 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 5 กันยายน 2566 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 700 วัน


การจากประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มคัดค้านยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ แต่ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแบบให้สอดรับกับชายหาด และนำเสนอแบบร่างนี้ ให้กลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุน พิจารณาอีกครั้งต่อไป

นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts