เชียงใหม่-โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญรางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน

พิธีอัญเชิญ”รางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน“สถานศึกษา พระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสถานศึกษา พระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีอัญเชิญรางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน พร้อมด้วย ดร. อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่ทองคำ รางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มีคุณค่า รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นรางวัลสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่มีการบริหารงานทั้งองค์กร และมีความโดดเด่นของโรงเรียนอย่างเด่นชัด ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด

จากเส้นทางอันยาวนานกว่า 10 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานรางวัลระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ผมเชื่อมั่นว่า โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานให้คงอยู่จนถึงความสำเร็จในวันนี้

ผมในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านผู้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณงามและความดี สมศักดิ์ศรีโรงเรียนพระราชทาน

ดร. อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มีคุณค่า รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นรางวัลสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ผมจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดมีการบริหารจัดการในลักษณะองค์กรแห่งการพัฒนาโดยความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ มาขับเคลื่อน จากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทุกฝ่าย ที่ผลักดันให้โรงเรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากเส้นทางอันยาวนานกว่า 10 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ จนถึงปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ผมจึงเชื่อมั่นว่า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่คือโรงเรียนที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานให้คงอยู่จนถึงความสำเร็จในวันนี้ ผมในฐานะผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านผู้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณงามและความดี สมศักดิ์ศรีโรงเรียนพระราชทาน

นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่า ปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้รับ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นรางวัลสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ได้สร้างคนคุณภาพให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สาธารณชน จึงเป็นรางวัลตอบแทนความตั้งใจ กำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผมได้พัฒนาให้โรงเรียนก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในปีนั้นทุกคนต่างทุ่มเทโดยมีกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาได้ดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกัน มีโครงการที่ได้คัดเลือกเป็นโครงการกิจกรรมดีเด่น ได้แก่ โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิถีชาวบัวและ โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเป็นห้องสมุด Seven G มิติใหม่ของการอ่านที่อนุบาลเชียงใหม่

ผมเชื่อมั่นว่าภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานให้คงอยู่จนถึงความสำเร็จในวันนี้ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมและขอให้ช่วยกันรักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่า รางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทานนี้ เป็นรางวัลอันเป็นเกียรติสูงสุดและทรงคุณค่าอย่างยิ่งเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราชาวบัวทุกคนรางวัลอันทรงเกียรตินี้เกิดขึ้นเพราะทุกท่านได้ริเริ่มและรังสรรค์ กระผมจึงได้ต่อยอดการบริหารเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ กว่า 10 ปี ที่มุ่งมั่น บ่มเพาะการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียน มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษา มีโครงการที่โดดเด่น

คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมวิถีชาวบัวและการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ที่ทำให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งเกิดจากการบริหารที่ดีของผู้บริหาร และการจัดการเรียนการสอนที่ดีของครู ในนามตัวแทนโรงเรียนอนุบาลเซียงใหม่ขอตั้งปณิธานว่า จะบริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณงามและความดี สมศักดิ์ศรีโรงเรียนพระราชทานตลอดไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts