ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดปทุมธานี ติดตามประเมินสถานการณ์ 6 วันในช่วงการควบคุมเข้มข้น ย้ำต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนด้านความปลอดภัย การมีวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 และร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมด้วยนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับสถิติสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 จังหวัดปทุมธานี เกิดอุบัติเหตุรวม 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 10 ราย และเสียชีวิตรวม 11 ราย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือการขับรถเร็วเกินกำหนด ในการนี้ ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินฯ ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้


1. ให้วางแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี บูรณาการการทำงานร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี และควรมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย การมีวินัยจราจร ตั้งแต่เยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียน
2. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ พรบ. และการจัดทำภาษี
3. ควรมีการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว อย่างยั่งยืนทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts