เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าวได้การรับรองจากสภาการพยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้

สำหรับคุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระยะเวลาของการเรียน หลักสูตรละ 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคทฤษฎี เรียนทุกวันพุธ–วันศุกร์ เวลา 16.30–20.30 น. และ วันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.30–16.00 น. ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาล และ แหล่งฝึกต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และดึก ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานรองรับทันที

สมัครผ่านทางออนไลน์!! ได้ที่ https://cmu.to/PN2566 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. และปิดระบบรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา หน่วยปริญญาตรี โทร 053-935025 ต่อ 11

หรือ Email: [email protected] และ [email protected]
ท่านสามารถแอดไลน์ติดตามทุกข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้ที่ @nursecmu

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts