พิษณุโลก”จุติ”ขับเคลื่อนเชิงรุกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สามารถให้บริการแบบ One Stop Service

พิษณุโลก”จุติ”ขับเคลื่อนเชิงรุกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สามารถให้บริการแบบ One Stop Service

วันที่ 6 ม.ค.2566 ที่สวนดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ปี 2566
โดยตั้งเป้าหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคม สำหรับคนทุกช่วงวัย


โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และบริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึง เป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วม ของชุมชน สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ต่อไปเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หรือ อพม.จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านรับฟังปัญหาช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts