ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดประกวดร้องเพลงและเล่นดนตรี มีมาตรฐานแก่เด็กและเยาวชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดประกวดร้องเพลงและเล่นดนตรี มีมาตรฐานแก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ 7 ม.ค.66 ที่อาคารโดม 62 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายก ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีจัดโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นาย สามารถ แสงสนธิ์ รองปลัด ทต.เขตรอุดมศักดิ์ คณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการร่วมในพิธี ฯ


ด้วย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโคงการการประกวดวงดนตรี และขับร้องเพลงสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ลดการมั่วสุมสิ่งเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการยกระดับการเล่นดนตรี ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมการประกวด 7 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน และการประกวดการแข่งขันประเภทวงดนตรี มีผู้เข้าประกวด 10 วง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ หมวดดุริยางค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ


นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข กล่าวว่าเด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมชนชาติอื่น ๆ ในโลกได้ ปัจจุบันเยาวชน จำนวนหนึ่งกำลังหลงใหลกับสิ่งล่อใจภายนอก เช่น การดื่มสิ่งของมึนเมา การสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศก่อนวัยอันสมควร ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ไม่สนใจใน


การศึกษาหาความรู้ในด้านต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของสังคมขณะนี้ อีกทั้งกระตุ้นความสนใจในศิลปะ การร้องเพลง และเล่นดนตรี ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขัน ยกระดับการร้องเพลง และเล่นดนตรีให้มีมาตรฐาน กล้าแสดงออก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นทีม อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts