น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและอาหารทะเล ที่มีสารไอโอดีน จากทะเลสู่ดอย

น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและอาหารทะเล ที่มีสารไอโอดีน จากทะเลสู่ดอย


เมื่อ 6 ม.ค.66 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และ เทศบาลเมืองหัวหิน ชาวประมงประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแรงร่วมใจ น้อมเกล้าฯ ถวาย ปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ก่อน ส่งมอบปลากะตักแห้ง และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานต่อ ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อดำเนินการส่งต่อ ให้แก่ เด็กนักเรียน และประชาชน พื้นที่ราบสูงในถิ่น ทุรกันดาร ต่อไป


โดย เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาคมชาวประมงบางสะพาน สมาคมชาวประมงประจวบคีรีขันธ์ สมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ ท่าเรือประจวบ จำกัด และ ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดพิธีส่งมอบ ปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน


โดย นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน เป็นตัวแทน กล่าวรายงานความเป็นมา และรายละเอียดของโครงการฯ ต่อ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี ก่อนร่วมกัน น้อมเกล้าฯ ถวาย ปลากะตักแห้ง จำนวน 3,435 กิโลกรัม หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้แทนหน่วยงาน เข้าน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ได้แก่ นายจำเริญ นาคนงนุช ผู้แทนสมาคมชาวประมงบางสะพาน นายประเสริฐ แตกช่อ ผู้แทน สมาคมชาวประมงประจวบคีรีขันธ์ นายประทีป อบเชย ผู้แทนสมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ นายชนยุธ นิลพานิช ผู้แทนท่าเรือประจวบ จำกัด


ภายหลัง ผู้เเทนหน่วยงาน น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี เข้ารับ พระราชทานปลากะตักแห้งพระราชทาน ก่อนส่งมอบต่อให้ พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ ดำเนินการส่งต่อให้แก่ เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ราบสูงถิ่นทุรกันดาร ต่อไป และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ ได้ส่งรถขบวนลำเลียงสิ่งพระราชทาน ที่จัดจาก กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกัน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ต่อมา ในเวลา 13.30 น. ณ เทศบาลเมืองหัวหิน สมาคมประมงปราณบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร่วมกันจัดพิธีส่งมอบ ปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน ให้แก่ผู้แทนกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เช่นเดียวกัน
โดย นายอติชาติ นายกสมาคมประมงปราณบุรี/รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นตัวแทน กล่าวรายงานความเป็นมา และรายละเอียดของโครงการฯ ต่อ นายอมร พัฒน์ทอง รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานในพิธี ก่อนร่วมกันน้อมเกล้าฯถวาย นำ้ปลาแท้ ปลากระป๋อง และหมึกกระตอยแห้ง น้ำหนักรวม 2,500 กิโลกรัม หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้แทนหน่วยงาน เข้าน้อมเกล้าฯถวายปลากะตักแห้ง ดังต่อไปนี้ คุณ พัทธมน พันธ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารีหัวหิน


ด.ต.ศรพล รานวล ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร.ต.อ.ธงชัย พรล้วนประเสริฐ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
ภายหลังผู้เเทนหน่วยงาน น้อมเกล้าฯ ถวายน้ำปลาแท้ ปลากระป๋อง และหมึกกระตอยแห้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอมร พัฒน์ทอง รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานในพิธี เข้ารับ พระราชทาน น้ำปลาแท้ ปลากระป๋อง และหมึกกระตอยแห้งพระราชทาน ก่อนส่งมอบต่อให้ พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ ดำเนินการส่งต่อ ให้แก่ เด็กนักเรียน และประชาชน พื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดารต่อไป

และ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบแล้ว ได้ส่งรถขบวนลำเลียงสิ่งพระราชทาน ที่จัดจากกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกัน ณ หน้าเทศบาลเมืองหัวหิน เช่นกัน สำหรับ โครงการน้อมเกล้าฯ ถวายถวายปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปพระราชทาน ให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารต่อไป


โครงการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ.2538 ในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก
พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการโครงการในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ ผู้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา


ด้วยเห็นถึงความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริฯ และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ องค์กรภาคประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 สืบสานโครงการ ด้วยการเชิญชวน องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป น้อมเกล้าฯ ถวาย อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ก่อนส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้แก่ พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts