ฉะเชิงเทรา-“รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ฉะเชิงเทรา-“รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา”

⏰⏰⏰ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา📡📡📡

🎊🎊🎊 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการทราบผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด การดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่ งานด้านการปราบปราม รายงานผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ คดีสำคัญเกี่ยวยาเสพติด การดำเนินงานและการขยายผลเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นิคมอุตสาหกรรม/โรงงาน ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ , ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดและอำเภอ , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานแรงงานจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น …

🎯🎯🎯

Related posts