จันทบุรี-จันทบุรีร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เดินหน้าเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

จันทบุรี-จันทบุรีร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เดินหน้าเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

วันนี้ ( 10 ม.ค.66 ) ที่ หอประชุมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ และให้โอวาทแก่เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” ที่ทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ Social media หรือ Social Network ในยุคดิจิทัลนับว่าเป็นทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงกว้างต่อระบบการสื่อสารมวลชนกลายเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การประกอบธุรกิจ การศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งของความบันเทิง เช่น Facebook Line Twitter Google Instagram YouTube เป็นต้น รวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสนทนาหรือการหาเพื่อนใหม่ เช่น Tinder Omi Facebook Dating Azar เป็นต้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของเราไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันกลับไปแฝงด้วยภัยคุกคามที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งมีโอกาสเข้าถึงได้ตลอดเวลาและบางครั้งไม่ทันได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ ประกอบกับในปัจจุบันขบวนการค้ามนุษย์มีการปรับรูปแบบ วิธีการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อาทิ การค้าประเวณีโดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร

การหลอกลวงเด็กหญิงและเด็กชายมาผลิตสื่อลามก อนาจาร หรือการชักชวนให้ไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา เป็นต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนที่นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง และมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้แก่เด็กและเยาวชน จึงร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กนักเรียนและคณะครู จำนวน 140 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts