ตราด-เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ต.ไม้รูด จัดทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ 2566 จํานวน 60 คน

ตราด-เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ต.ไม้รูด จัดทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ 2566 จํานวน 60 คน

เมื่อเวลา 14.00น. บ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ศาลาวัดตะกาด ร่วมสุข หมู่ 6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน บ้านไม้รูด น.ท.ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รู้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยเรือตรี สุกิจ สุขจันทร์ นายทหารประเมินผล ศปชด.กปช. จต. นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ไม้รูด พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร โรงพยาบาล ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูดโรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพตําบลไม้รูด

พร้อมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ จํานวน 60 คน เรื่องการป้องกันโควิด-19 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้การร่วมมือสวมหน้ากากการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย โดยมีประชาชนในตําบลไม้รูดทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 60 คน โดยใช้เวลาการฝึกอบรมจํานวน 3 วันด้วยกัน 10-12 มค.2566 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ครั้งที่ 2/2566 ให้หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ให้มีความสามารถ


ในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชน ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกให้เกิดความรักหวงแหนพื้นที่ ร่วมกันปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เพื่อให้มีการผนึกกําลังประชาชนป้องกันชายแดนที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างด้านการป้องกันหมู่บ้าน มีการจัดระบบ หมวด หมู่ และการแบ่ง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ การออกภาคสนาม การฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมในการณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลตรุจีนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts