“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕”

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕”


⏰⏰⏰ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 🎆🎆🎆
🎁🎁🎁 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ) ฉะเชิงเทรา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัย และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 🍂🍂🍂


🎯🎯🎯 สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมชี้แจงตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ และจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงิน และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อข่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ …

 

Related posts