(สุรินทร์) กกล.สุรนารี สำรวจพื้นที่เพื่อมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

(สุรินทร์) กกล.สุรนารี สำรวจพื้นที่เพื่อมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. กองกำลังสุรี โดยชุด ชุดปฎิบัติการ กิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารี ที่ 220 ลงพื้นที่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจพื้นที่การเกษตรและบ่อน้ำ ตามที่นายสังขะ ศรีบุญ เกษตรกรได้มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ให้ความสนใจจำนวน 17 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้นายสังขะ ศรีบุญ ได้ประกอบอาชีพปลูกหญ้าเนเปียร์จำหน่าย อีกทั้งได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย เลี้ยงกบ เพื่อประกอบเป็นอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่งพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ได้ทำการเพาะพันธุ์จาก ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยกสุรินทร์ ร.23 พัน.3 และ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยกบุรีรัมย์ ร.23 พัน.4 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”

เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ให้เกษตรกรได้มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อพระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเลี้ยงไว้รับประทานเอง เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน

#กองกำลังสุรนารี#กองทัพภาคที่2

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts