“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ฉะเชิงเทรา”

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ฉะเชิงเทรา”

⏰⏰⏰ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

♻️♻️♻️ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จ.ฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 🤹‍♀️🤹🤹‍♂️

🎯🎯🎯 สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐


🏵🏵🏵 หลังจากนั้น คณะกรรมการเครือข่าย KBO จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เหลือจำนวน ๒๐ กลุ่ม ๒๐ ผลิตภัณฑ์ โดยให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งหมดจำนวน ๒๘ กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาคัดเลือก…
📢📢📢

Related posts