“กองทัพอากาศ จัดพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬาให้แก่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศ”

“กองทัพอากาศ จัดพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬาให้แก่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศ”

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬา ให้แก่ คณะกรรมการกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬากองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรด้านการกีฬาของกองทัพอากาศ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะต้องสั่งสมประสบการณ์จากสนามแข่งขันต่าง ๆ จนเกิดเป็นทักษะในกีฬาประเภทนั้น ๆ อีกทั้งต้องมีความเสียสละ มีระเบียบวินัยในตนเอง อดทน ขยันหมั่นเพียร และทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาในการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในหลายประเภทกีฬา

โดยมีผู้ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 43 คน แบ่งเป็น
– เครื่องหมายแสดงความสามารถชั้นกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน
– เครื่องหมายแสดงความสามารถ ชั้นหนึ่ง จำนวน 20 คน
– เครื่องหมายแสดงความสามารถ ชั้นสอง จำนวน 21 คน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาของกองทัพอากาศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ ปี 2563 – 2567 โดยมีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนของกองทัพอากาศและประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นำมาซึ่งความสำเร็จตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศ และประเทศชาติ

—————————-
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
12 มกราคม 2566
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts