เชียงใหม่- CAMT ร่วม กับ สบว.มช. จัด“R&D Fundraising Techniques and Resources in the ICT and Social Science Sector”

เชียงใหม่- CAMT ร่วม กับ สบว.มช. จัด“R&D Fundraising Techniques and Resources in the ICT and Social Science Sector”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะผู้วิจัยโครงการ “Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia” (ASTRA Project) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) กรอบการดำเนินงานโครงการ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education โปรแกรมเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรม “R&D Fundraising Techniques and Resources in the ICT and Social Science Sector” ขึ้นระหว่างวันที่ 11- 13 มกราคม 2566

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สบว.มช) และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการระดมทุน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับแหล่งทุนวิจัยในเครือข่ายของสหภาพยุโรป โอกาสนี้ นายธรรมนูญ น่วมองค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สบว.มช) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมหารือถึงทิศทางการดำเนินงาน บทบาทและหน้าที่ของ “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ที่จะถูกจัดตั้งขึ้น ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้

สำหรับกิจกรรมอบรมดังกล่าว คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการขอทุนในต่างประเทศ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายมุมมอง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อนักวิจัยในด้านการสร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาสในการขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11- 13 มกราคม 2566 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts