ลำพูน – กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดประชุมประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำพูน – กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดประชุมประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานการประชุมประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ล.พ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(พ.), พ.ต.อ. พชรพล วงศ์จริต รอง ผบก.ตร.ภ.จว.ลำพูน ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ลำพูน/รองผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ตร.), พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.), นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงาน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ดังนั้น การปฏิบัติงานต้องมีการประสานการปฏิบัติ และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ มีภารกิจวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมทั้งปฏิบัติตามที่ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน. มอบหมาย และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงในพื้นที่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts