กาฬสินธุ์ อปท.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติคึกคัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่บริเวณเทศบาลตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


จากนั้นนายวิรัช ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลขมิ้น และเทศบาลตำบลภูดิน รวมทั้งเข้าให้กำลังใจชมการแสดงของเด็กและเยาวชนในงานกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลตำบลหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก


สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกแห่งในวันนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก หลังจากหลายแห่งว่างเว้นการจัดงานมานานกว่า 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานนั้นมีกิจกรรมการแสดงบนเวที เล่นเกม แจกของขวัญของรางวัล และมีบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานอีกด้วย


ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตน เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วย

Related posts