ปทุมธานี “นายกแจ๊ส” เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของ อบต. บางโพธิ์เหนือ สามโคก

ปทุมธานี “นายกแจ๊ส” เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของ อบต. บางโพธิ์เหนือ สามโคก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 17.30 น. พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ โดยมีนายนายอาคม เฉลียว หรือ “นายกแจ้” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาและพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอาคมเฉลียว “นายกแจ้” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ได้กล่าวเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวว่า เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรียอมรับความสำคัญของเด็กด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือมีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ได้ตำหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

 

จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่นซุ้มอาหาร เครื่องดื่มตลอดจนกิจกรรมเด็กๆ ทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของขวัญของรางวัลทุกคน ด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมในโอกาสต่อไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นฝึกฝนตนเองตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลเลิศทุกท่านที่เคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคนจงประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและจตุรพิธพรชัย เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัยสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาประการตลอดไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts