เพชรบูรณ์-สีสันวันเด็ก กองพลทหารม้าที่1เปิดค่าย ขนยุทโธปกรณ์พร้อมเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่แจกขนมวันเด็กแห่งชาติ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่เด็กๆ

เพชรบูรณ์-สีสันวันเด็ก กองพลทหารม้าที่1เปิดค่าย ขนยุทโธปกรณ์พร้อมเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่แจกขนมวันเด็กแห่งชาติ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่เด็กๆ

ที่บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดย พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี เนื่องจากทุกฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทย กำลังก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่งข่าวสารและเทคโนโลยี มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เด็กและเยาวชนต้องศึกษาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถก้าวทัน ข้อมูลข่าวสาร ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน ทุกๆด้าน


โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด อันจะส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคีของเยาวชน ทั้งภายในค่ายและชุมชนรอบค่าย โดยจัดให้มีรูปแบบงานที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวที , กิจกรรมนันทนาการของแต่ละหน่วย , การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร , กิจกรรมการแข่งขันเกมส์ต่างๆ และโดยเฉพาะ กิจกรรมจากเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ ที่ขนกองทัพมาสร้างความสนุกสนาน พร้อมแจกขนม มอบของขวัญให้แก่บรรดาเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม สร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มแห่งความสุข แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ต่างไม่พลาดที่จะพากันถ่ายรูปเก็บความประทับใจ และโพสต์ภาพสวยงาม ลงโซเชียลกันอย่างคึกคัก


ทั้งนี้ พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 กล่าวว่า จากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ในปีนี้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”นั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคน จะจดจำและนำไปเป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป


โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชน มีความสำคัญกับอนาคตของชาติเป็นอย่างมาก จึงอยากให้เด็กและ เยาวชน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้เรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อปกป้องทำนุบำรุงชาติบ้านเมือง และสร้างความผาสุกให้กับคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็น พลเมืองดีที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อที่ทุกคนจะเติบโต เป็นเยาวชนที่ดีมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts