สตูล อบต.ควนกาหลง จังหวัดสตูลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สตูล อบต.ควนกาหลง จังหวัดสตูลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ 15 มกราคม 2566 เมิ่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จ.สตูล กล่าวเปิดงานโดยมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.เขต 2 และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปี พุทธศักราช 2566 เนื่องจากวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง

ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การละเล่น การแข่งขันเล่นเกมชิงรางวัล ,เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการอย่างรอบด้าน และเพื่อสร้างความรู้สึกความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติและการจัดงานครั้งนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน บริษัท องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน


วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ด้วยตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคต เด็กทุกคนจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ แสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอ รวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพและเชื่อฟัง คำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส สิ่งสำคัญคือการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลควนกาหลง ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts