ลำปาง-“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่อ.เมืองลำปาง-อ.แม่เมาะ มอบที่ดินทำกิน จี้แผนขุดลอก-ฟื้นฟู เร่งเก็บกักน้ำ

ลำปาง-“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่อ.เมืองลำปาง-อ.แม่เมาะ มอบที่ดินทำกิน จี้แผนขุดลอก-ฟื้นฟู เร่งเก็บกักน้ำ


วันนี้ 16 มกราคม 2566) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง โดยในช่วงเช้าเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของจังหวัด ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP และพบปะประชาชน

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเอกสารใบอนุญาต คทช. มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล และมอบเอกสาร สปก. 4-01 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ณ ที่ว่าการ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด และได้ดำเนินการผ่านโครงการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเช่น สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในภารกิจการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้การดูแลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่ที่อาศัยและป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก เพื่อให้เกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง มีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 32 พื้นที่ เนื้อที่ 72,447-3-6 ไร่ ออกหนังสืออนุญาต จำนวน 4 พื้นที่ เนื้อที่รวม 13,472-0-30 ไร่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปางได้ให้ความเห็นชอบจัดราษฎรลงในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 27 พื้นที่ จำนวนราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 14,366 ราย 18,654 แปลง ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ส่งคำขอเพิ่มเติมการการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 27 พื้นที่ เนื้อที่รวม 58,763-2-65 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาต

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ เนื้อที่ 706-3-36 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง เนื้อที่ 1,816-2-81 ไร่ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช. ให้กับผู้แทนประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ และป่าแม่โป่ง จำนวน 5 ราย และมอบเอกสาร สปก. 4-01 ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 5 ราย

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts