ปทุมธานี เกษตรกรลาดหลุมแก้วเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย สตาร์ทเพาะปลูก Field Day ฤดูกาลผลิตใหม่

ปทุมธานี เกษตรกรลาดหลุมแก้วเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย สตาร์ทเพาะปลูก Field Day ฤดูกาลผลิตใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เกษตรกรชาวอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 100 คนร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 โดยมี นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอลาดหลุมแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 และ นางสาวทิชากร บุเกตุ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน บรรยากาศภายในงานมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลัก จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร มี 2 บริษัท กับ 2 หน่วยงาน บริษัท คูโบต้าปทุมธานี จำกัด บริษัท VIP Organic Farm โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ,

สถานีที่ 2 ปลูกอย่างไรให้ปลอดภัย มี 4 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินปทุมธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) , สถานีที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ปทุมธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี , สถานีที่ 4 ตลาดนำการผลิต มี 1 หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี , สถานีที่ 5 เสริมรายได้ในนาข้าว มี 2 หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม และบริการทางการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับ กิจกรรมการผลิตของตนเอง นางสาวทิชากร บุเกตุ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เครือข่ายตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการ และการตลาด สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เชื่อมโยงตลาด ตามเกษตรกรต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ ศพก.

และเครือข่าย นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 เป็นการจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงของการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ การตลาด พร้อมทั้งทำให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับการจัดงาน ในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดปทุมธานี จะช่วยพี่น้องเกษตรกร ให้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และทันสมัย สู่อาชีพการทำการเกษตร อย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ “ฟีลด์เดย์” (Field Day) ในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อม ของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts