มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จับมือภาคเอกชนผุดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จับมือภาคเอกชนผุดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เสริมกำลังคนให้มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตร นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รุ่น 1


///เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ พร้อมกล่างว่า “เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รุ่น 1 โดยความร่วมมือกับโรงแรมเลิศนิมิตร ในการร่วมผลิตบัณฑิต โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ โดยประกอบด้วย 3 โมดูล มีกลุ่มเป้าหมายคือ แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถะของผู้เรียน (ReskilV/UP SKi) นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ในรายวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจ ให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมเลิศนิมิตในการดำเนินโครงการอีกด้วย”


ด้าน นายหลัก สัมพันธวงศ์ ผู้บริหารโรงแรมเลิศนิมิตร กล่าวว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ในการพัฒนาคนงานให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาโรงแรมเลิศนิมตร ได้รับรางวัลอย่างมากมาย เช่น ด้านโรงแรม รางวัล SHA XTRA PLUS ,Thailand Tourism Standard (ที่เรียกกันว่า ช้างชูงวงเริงร่า), NCBS Tourism Award , Smoke Free Hotel , Recognition Excellence 2020 By Hotels Combined , Traveller Review Award By Booking.com , Customer Review Award By Agoda , Good Labour Practice

/ ด้านห้องอาหาร รางวัล Thai Selected : Signature Class , Clean food good taste plus , Q Premium Restaurant Award และเมนูชูสุขภาพ Plus โดยทางโรงแรมเรามีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษา ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของชัยภูมิ ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีงบประมาณส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเรา แม้ว่าจังหวัดเราจะเป็นเมืองรอง แต่ก็ไม่เป็นรองใคร ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจห้องพักและธุรกิจห้องอาหาร ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ไปทีมงานของเราก็จะมีศักยภาพเติบโตธุรกิจใหญ่โต ให้สมกับธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังที่เจริญเติบโต


ส่วน นางสาว ธัญทิพ ศรีภักดิ์ พนักงานโรงแรมเลิศนิมตร ผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เล่าว่า การที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ร่วมกับ โรงแรมเลิศนิมิตร ได้มีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ แก่นักศึกษาและบุคลากรของโรงแรม ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในจังหวัดชัยภูมิของเรา และยังสามารถสะสมหน่วยกิจการเรียน เพื่อนำไปศึกษาต่อและรับประกาศนียบัตรต่อไป


“โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) นั้น เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจ ให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดชัยภูมิ รองรับด้านการบริการให้สมกับเมืองชัยภูมิเป็นเมืองท่องเที่ยว น่าอยู่ น่ากิน เป็นเมืองห้ามพลาดต่อไป

Related posts