“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา”

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา”

⚙️ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 🎉

👨‍👩‍👧‍👧 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการ ฯ คณะนี้ ประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ จำนวน ๒๗ ท่าน และหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 📽

📌 สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การประกาศของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ,

โครงการที่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) ตามประกาศเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และพิจารณากิจกรรมที่เสนอขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกสวัสดิการชุมชน งบเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด …
🔊🔊🔊

Related posts