รพ.อาภากรฯ คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุข

รพ.อาภากรฯ คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุข


พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ และบุคคลภายนอกในครั้งนี้
สืบเนื่อง จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนมากกว่าอดีตที่ผ่านมา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้วิถีชีวิตและการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค รวมไปถึงขาดการออกกำลังกาย ทำให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่อายุยืน แต่มีภาวะโรคประจำตัว อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม


จากเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้จัดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพและภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ เพื่อนำผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยแพทย์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุข และมีสุขภาพสมบูรณ์ตามควรแก่วัย อีกทั้งตอบสนองนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม กฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts