นครปฐม-อบจ. นครปฐม ผนึกกำลังร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่ง ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐม-อบจ. นครปฐม ผนึกกำลังร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่ง ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งขยะอันตรายชุมชน นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่งร่วมลงนามในครั้งนี้

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งขยะอันตรายชุมชน นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ รวมถึงเพื่อให้การจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม ในการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย และสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้การจัดการขยะอันตรายเป็นไปด้วยความประหยัดคุ้มค่าและครอบคลุมพื้นที่

Related posts