กาฬสินธุ์-ขับเคลื่อนขยายผลคุณธรรมเมืองแห่งความสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ขยายผลคุณธรรม ระบุมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางการพัฒนาและหลักการทำงานกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 โดยมีนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ นางสาวศันสนีย์ คำนาค ตัวแทนสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนจาก 6 เครือข่ายร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2566ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอ 22 จังหวัด และมีมติแบ่งกลุ่มการสนับสนุนจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์คุณธรรม ออแกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 จังหวัดใหม่(ขยายผล) กลุ่ม 2 จังหวัดคุณธรรมที่มีเครือข่ายทางสังคมที่โดเด่น และกลุ่มที่ 3 จังหวัดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ จ.กาฬสินธุ์ได้รับการพิจารณาในกลุ่มที่ 1 จังหวัดใหม่(ขยายผล) ที่มีต้นทุนสูงตามหลักเกณฑ์ความพร้อม ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่(จังหวัดคุณธรรม)ต่อไป


นายขัตติยากล่าวอีกว่า เพื่อการขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและความร่วมมือบูรณาการการทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปี (2566-2570) จึงได้จัดประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้แทนเครือข่ายในพื้นที่ 6 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว จำนวน 120 คนร่วมประชุม


นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ศูนย์คุณธรรม ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและมีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรม จะได้เข้ามาช่วยหนุนเสริมการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงนำองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ในการดำเนินการ ที่จะช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและขยายวงกว้างไปในทุกพื้นที่ สอดคล้องแนวทางการพัฒนาและหลักการทำงานกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข ของนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ คือ 3 ร่ำรวย กับ 3 ใจ

“ซึ่ง 3 ร่ำรวยคือร่ำรวยวัฒนธรรม ซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว, ร่ำรวยน้ำใจ คนกาฬสินธุ์มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและผู้มาเยือน, ร่ำรวยสุขภาพ เป็นแหล่างอาหารที่สะอาด ปลอดภัย นิยมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ขณะที่ 3 ใจ คือเข้าใจ ทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน, ไว้ใจ เปิดเผยข้อมูล แผนงาน/โครงการของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน และร่วมใจ ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน เพื่อความเป็นอยู่ของชาวกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสำเริงกล่าว

Related posts