ชัยภูมิ : อำเภอบ้านเขว้า เปิด “ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชัยภูมิ : อำเภอบ้านเขว้า เปิด “ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื้อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหนองหล่ม หมู่ที่ 2 บ้านท่าแก ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นายภูมินทร์ชัย วังศรีวรามัน นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานในพิธีประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีส่วนราชการหน่วยงานพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชีแขกผู้มีเกียรติภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆประชาชนให้การต้อนรับ


ด้วยอำเภอบ้านเขว้า ได้พิจารณาคัดเลือกตำบลลุ่มลำชี เป็นตำบลตันแบบในการขับเคลื่อนสู่ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ตำบลมีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)


โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชน ได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ให้บรรลุเป้าหมาย 3 มิติ ดังนี้

ด้านความมั่นคง : ตำบลที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตำบลมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี เกื้อกูล มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย มีระบบติดตามแก้ไขปัญหาของตำบล และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านความมั่งคั่ง : ตำบลที่มีการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคที่ใช้ทุนชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล และมีกลุ่มหรือเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

ด้านความยั่งยืน : ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

ทั้งนี้การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัยกลไกและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ ตลอดจนบูรณาการทำงาน งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร ร่วมกันขับเคลื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น Change for Good เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง อำเภอบ้านเขว้า จึงขอประกาศเจตนารมณ์ กำหนด “วาระตำบล” เพื่อขับเคลื่อนตำบลลุ่มลำ เข้าสู่ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัษญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนาม MOU ประกาศให้ตำบลลุ่มลำชีเป็นตำบลเข้มแข็งลงนาม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ในครั้งนี้

Related posts