กาฬสินธุ์ มอบไม้เท้าขาวคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาส

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หวังสร้างเป็นสังคมแห่งโอกาส พร้อมมอบไม้เท้าขาวให้กับผู้พิการทางสายตา และรางวัลให้แก่คนพิการต้นแบบ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ ที่ช่วยเหลือคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการทุกประเภท ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง


นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล โดย จ.กาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดในวันที่ 25 มกราคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม


นายสำเริงกล่าวอีกว่า ภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สิทธิโอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมคนพิการ การเป็นสังคมแห่งโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหรือ CRPD โดยปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบบริการคนพิการผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งคนพิการสามารถยื่นขอรับสิทธิ ผ่านบัตรได้เสมือนบัตรจริง นอกจากนี้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ และริเริ่มโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้กับคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้อยู่กับครอบครัว


ด้านนางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับ กิจกรรมในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 วันนี้ ประกอบด้วยรับฟัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 และนายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบ ให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการ การมอบป้ายศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ มอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ มอบไม้เท้าขาวสำหรับคนพิการ การแสดงของคนพิการและการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การแสดงผลงานวิชาชีพของผู้พิการ เป็นต้น

Related posts