สพป.สงขลา เขต 2 ชี้แจงโครงสร้างการบริหารกรอบสำนักงานเขตฯ

สพป.สงขลา เขต 2 ชี้แจงโครงสร้างการบริหารกรอบสำนักงานเขตฯ


นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบให้นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สงขลา เขต 2 ชี้แจงโครงสร้างการบริหารกรอบสำนักงานเขตฯ โดยได้ดำเนินการจัดหลักสูตร แผนการฝึกปฏิบัติทางการบริหาร สพป.สงขลา เขต 2 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรฯในการฝึกปฏิบัติของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ราย


ประสงค์เข้ารับฝึกประสบการณ์ทางการบริหาร จำนวน 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-2 ก.พ.66 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2
นายศุภวิชญ์กล่าวถึงการบริหารฯ.ข้อกฎหมาย การบริหารโครงสร้างของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขต อาทิ งานสารบรรณ,งานช่วยรายการ,งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม,งานยานพาหนะ,งานการจัดระบบบริหารเขตฯ งานประสาน,งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดีการฯและอื่นๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนบริหารทั้ง9 กลุ่มงาน 1 หน่วยในเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความสำเร็จมีประสิทธิ
ภาพประสิทธิผล ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญ คือ สร้างตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสู่งานบริหารที่สำเร็จ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts