อว.ส่งเสริมการตลาดแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกระทรวง อว., มหาวิทยาลัย และชุมชน สามารถผลักดันคนในชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ


ดร.ดนุชกล่าวว่า โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ U2T for BCG เท่านั้น แต่เป็นการประชาสัมพันธ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงที่ร่วมพัฒนาประเทศผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 กระทรวง อว. เป็นกระทรวงหนึ่งที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนมากในขณะนั้น รวมถึงเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ


“ต่อมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ดีขึ้น ก็ร่วมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านหลากหลายโครงการ และหนึ่งในนั้นคือโครงการ U2T for BCG โดยการนำองค์ความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดให้คนในชุมชน เกิดการจ้างงานในวงกว้าง จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและหน่วยงานภายในกระทรวง อว. ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกระทรวง อว., มหาวิทยาลัย และชุมชนได้อย่างมากที่สุด เพื่อให้โครงการ U2T for BCG สามารถผลักดันคนในชุมชนให้ได้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป” ดร.ดนุชกล่าว


ทั้งนี้ ภายในงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG มีการจัดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน การแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ “U2T Live เปิด Shop” นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประกอบการในโครงการให้ได้มีการพัฒนาสินค้าของตนเองต่อไป

Related posts