เพชรบูรณ์- ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำความรู้สู่ประชาชนในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์- ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำความรู้สู่ประชาชนในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ร่วมนำบุคคลากรทั้งในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยจัดชุดการแสดงเข้าร่วมบริเวณลานวัฒนธรรมสัญจร จำนวน 11 ชุดการแสดง ทั้งการแสดงในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปการแสดงร่วมสมัย
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยังได้จัด กิจกรรมนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566 (9 วัน) โดยภายในนิทรรศการมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้


กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นำเสนอเครื่องอัดแท่งมะขามแปรรูป เครื่องตัดก้อนมะขามอัดแท่ง เครื่องกรอกข้าวหลามกึ่งอัตโนมัติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมนำเสนอปั๊มน้ำพลังงานอาทิตย์ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมร่วมพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 2 งานแนะแนวการศึกษา วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566 (9 วัน)
กิจกรรมที่ 3 งานคลินิกเทคโนโลยี วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566 (9 วัน)
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 (3 วัน) นำเสนอการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากกรรมวิธีการทำลวดลายบนแผ่นไม้ด้วยความร้อน โดย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ อุปกรณ์สำรวจและช่วยเหลือด้วยระบบ IoT โดย สาขาวิชาวิเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปั้นแป้งของที่ระลึก (พวงกุญแจ / แม่เหล็กติดตู้เย็น) โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 (3 วัน)นำเสนอการทำสวนในขวดแก้ว / เบเกอรี่ผ้าขนหนู / การกัดกระจก โดย สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี การเลี้ยงไส้เดือน+มูลไส้เดือน+น้ำหมักมูลไส้เดือน/วัดสีไข่ วัตถุดิบสมุนไพรอาหารสัตว์/

รีดนมวัว โดย วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์โมเดล การจัดการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ BCG โมเดล / โลกสวยด้วยมือเรา(ระบายสีกระถางต้นไม้, ปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร circular economy) โดย วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ ตักปลาพาเพลิน / ชุดเพาะไข่ปลานิลเคลื่อนที่ / หอยเชอรี่สีทอง โดย วิชาเอกการประมงและวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 (3 วัน) มีการนำเสนอมหัศจรรย์พรรณไม้ โดย วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช ประดิษฐ์พวงกุญแจมะขามหวาน โดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อ เติม แต่ง บ้านในฝัน โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา


มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts