รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเวที “สานพลังเครือข่าย ทสม.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูล”

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเวที “สานพลังเครือข่าย ทสม.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูล”
———————————————————


วันนี้ (28 ม.ค. 66) ที่ผ่านมา ที่ลานกิจกรรมหลาดชายเขา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานเวที “สานพลังเครือข่าย ทสม.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูล” โดยมีนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา ทสม.สตูล และมอบเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบ “ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล” พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ “สานพลังเครือข่าย ทสม.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูล” อีกด้วย


สำหรับการจัดงานเปิดเวทีฯในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสรุปบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม.สตูล 6 ประเด็น และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ประกอบด้วย 1.การจัดการขยะ , 2.การจัดการน้ำ , 3.การจัดการป่าชุมชน , 4.การจัดการดินสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร , 5.การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ 6.การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม.สตูล รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Related posts