เพชรบูรณ์-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์นิทรรศการใน “งานมะขามหวานเพชรบูรณ์ ”

หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการแสดงภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดนิทรรศการ เพื่อจัดแสดงภายในมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ได้กำหนดการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต ภายใต้แนวคิดเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัย การให้บริการฝนหลวง การบริหารจัดการน้ำ แบบจำลองอ่างเก็บน้ำ ระบบการส่งน้ำแบบจำลอง การเลี้ยงปลาการให้อาหารปลา การใช้แหนแดง ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ความรู้หลักการวิธีการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการสหกรณ์ การให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ การจัดทำบัญชีอย่างง่าย การหยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้สารเร่งพ.ด การปรับปรุงบำรุงดิน

การทำการเกษตรในระบบปลอดภัย/ระบบอินทรีย์และ Gap การให้ความรู้การเกษตรในที่สูงที่คำนึงถึงลักษณะพื้นที่/ความลาดชัน การปลูกกาแฟและแมคคาเดเมีย การให้ความรู้เบื้องต้นกฎหมาย สปก. การให้ความรู้เบื้องต้นการปลูกยางพารา สาธิตการทำถุงมือยางพาราอย่างง่าย สาธิตการกรีดยางพารา การให้ความรู้การทำเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบให้น้ำอัตโนมัติ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 15 หน่วยงานเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เล่นเกมส์รับของรางวัล โดยมีการถาม ตอบเชิงความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภาคี ที่ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการจุดให้บริการ ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับด้านเกษตร เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เข้ามาเยี่ยมชมหาความรู้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่าในการจัดนิทรรศการดังกล่าวอยากขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเยี่ยมชมและรับความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่บูทนิทรรศการของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

Related posts